14 juni 2017

Vi fortsätter öka engagemanget!

Den positiva utvecklingen fortsätter. Antalet användarrepresentanter som är involverade i standardiseringsprojekt ökar stadigt.

Stapeldiagram som visar en fördubbling av antalet användarrepresentanter från 2003 till 2016. Antalet arbetstagarrepresentanter har legat på en jämn nivå runt cirka 70 stycken. Representanter från konsumentorganisationer och NGOs har successivt ökat från 7 stycken 2003 till 83 stycken 2016.

Satsningarna inom både konsument- och funktionshinderområdet har gett tydliga resultat. Även inom miljöområdet har deltagandet ökat.

Stapeldiagram som visar förändring i antalet representanter från konsument och funktionshinderorganisationer som deltagit i standardiseringarbete 2003 till 2016. Antalet representanter från funktionshinderorganisationer har gått från 1 till 37, från Sveriges Konsumenter från 0 till 12. Naturskyddsföreningen har haft i genomsnitt 2 representanter under dessa år.
navigera upp