Du behövs!

Standarder finns eller kommer att finnas för nästan alla varor och tjänster. De omger oss hemma, på jobbet och fritiden och påverkar vår säkerhet, hälsa och miljö. Därför är det viktigt att den som ska använda en vara eller tjänst kan vara med och påverka. Det får inte vara bara producenter som utarbetar standarder.

EU använder standarder för att fastställa krav på olika egenskaper hos produkter och tjänster. För Sverige innebär EU-medlemskapet att ansvar som tidigare låg på myndigheter har flyttats över till nationella och europeiska standardiseringsorgan. Där har kapitalstarka företag stort inflytande medan användarna fått svårare att hävda sina intressen. Många ideella organisationer hindras av att de inte kan betala deltagaravgifter och resekostnader.

Regeringen har avsatt särskilda medel för att användarrepresentanter från ideella organisationer ska kunna vara med och utveckla standarder, i Sverige och internationellt. I det arbetet kan din organisation vara med.

Hur går det till?

Inom standardiseringsorganen möts representanter för näringsliv, organisationer och myndigheter i olika projekt. Din organisation får direkt inflytande genom att delta i en av de svenska standardiseringskommittéerna samt i de internationella arbetsgrupperna.

Det kan innebära att du

  • deltar i nationella och internationella möten
  • ställer krav på utformningen av nya standarder
  • tar fram underlag till ny standard
  • är remissinstans för nya standardförslag
  • får information om vad som är på gång.

Läs mer på SIS webbplats:

Delta i standardutveckling

navigera upp