SKA-rådets riktlinjer för bidrag

Här kan du läsa SKA-rådets riktlinjer för bidrag till deltagaravgifter och resor. Vi uppdaterar riktlinjerna kontinuerligt.

SKA-rådet får statliga medel för att öka svenska användares inflytande i arbetet med standardisering. Merparten av pengarna använder SKA-rådet för att ge bidrag till deltagaravgifter och resor. SKA-rådet ger däremot inte bidrag till medlemsavgifter i standardiseringsorgan eller till översättningar av standarder eller andra dokument.

Bidragen kan sökas av SKA-rådets målgrupper som är: ideella organisationer såsom konsument-, arbetstagar-, miljöorganisationer samt andra ideella riksorganisationer som i sina stadgar utgår från ett tydligt användarperspektiv och som har sitt säte i Sverige. Med “användare” avser rådet slutanvändare såsom konsumenter, arbetstagare, patienter, ”allmänheten”, privatpersoner etc. Med användare avses inte t.ex. företag, branschorganisationer, yrkesförbund eller yrkesföreningar, kommuner och landsting eller sammanslutningar därav.

1. Bidrag till deltagaravgifter

Enligt regeringens riktlinjer kan SKA-rådet ge bidrag ”till ideella organisationer för deras avgifter för medverkan i svenskt standardiseringsarbete. Härvid ska arbete inom nya standardiseringsområden prioriteras. Vid fördelning av bidraget ska särskilt beaktas att organisationer och eller områden av olika intressen får del av medlen”.

När SKA-rådet beslutar om bidrag utgår rådet från definitionen av målgrupperna samt regeringens riktlinjer ovan.

Tillvägagångssätt

SKA-rådet tar emot ansökningar om bidrag till deltagaravgifter via e-post (papperspost accepteras också). På SKA-rådets webbplats finns formulär för ansökan. Första gången en organisation söker bidrag ska stadgar och senaste bokslut finnas med i ansökan.

Senaste datum för ansökningar om bidrag till deltagaravgifter är den 15 januari. Finns det medel kvar efter detta datum kommer vi informera om det på hemsidan och nya ansökningar kommer hanteras i den ordning som de kommer in. Organisationer kan bara få bidrag för deltagaravgifter under ett kalenderår i taget eftersom SKA-rådet får anslag per kalenderår.

SKA-rådet skickar sitt beslut med e-post till den ansökande organisationen och en kopia till den som ska delta i projektet, projektledaren eller annan ansvarig person, samt till det standardiseringsorgan (ITS, SEK eller SIS) som driver projektet. Standardiseringsorganet skickar sedan en rekvisition på beloppet till SKA-rådet, vars sekreterare attesterar rekvisitionen och skickar den vidare till SKA-rådets ekonomiska administration (för närvarande SIS Ekonomi) som gör utbetalningen.

SKA-rådets beslut kan inte överklagas.

Bidrag till LO, TCO och SACO

Ansökningar om bidrag till LO, TCO och SACO hanteras på ett särskilt sätt. Den som önskar delta i standardiseringsarbeten som facklig representant vänder sig till sitt fackförbund för att bli nominerad till respektive centralorganisation LO, TCO eller SACO. LO, TCO eller SACO sammanställer därefter en ansökan till SKA-rådet efter att SIS eller SEK har kompletterat med aktuella projektavgifter. Ansökan lämnas in till SKA-rådet i början av kalenderåret, vilket innebär att förfrågan om deltagande som facklig representant bör inkomma till respektive centralorganisation senast 1 december året innan.

Beslutsordning för bidrag till deltagaravgifter

SKA-rådet tar beslut om bidrag till deltagaravgifter genom majoritetsbeslut på sammanträden. Ledamot som har anknytning till den ansökande organisationen deltar inte i beslutet. Om SKA-rådet fattar beslut mellan sammanträdena ska de redovisas och bekräftas i efterhand och föras in i SKA-rådets protokoll.

SKA-rådets sekreterare kan bevilja ansökningar om fortsatt stöd till organisationer som tidigare fått bidrag för att delta i standardiseringsprojekt, så länge ansökan följer SKA-rådets riktlinjer. Om sekreteraren bedömer att ansökan är principiellt viktig, av övergripande karaktär eller särskilt svårbedömd, ska beslutet tas i samråd med SKA-rådets ordförande.

2. Resebidrag

SKA-rådet kan ge resebidrag till organisationer som tillhör SKA-rådets målgrupper för att de ska kunna delta i internationella standardiseringsmöten. En förutsättning är att de arbetar i projekt som drivs av de auktoriserade standardiseringsorganen i Sverige (ITS, SEK, SIS).

I undantagsfall kan SKA-rådet ge bidrag till fristående experter som företräder någon av rådets målgrupper. För detta krävs en skriftlig begäran från en myndighet eller riksorganisation.

I vissa särskilda fall kan SKA-rådet också ge resebidrag till nationella möten.

Utöver reseersättning kan ett inläsningsbidrag rekvireras av berörd organisation vid deltagande som svensk användarrepresentant i ett internationellt fysiskt eller digitalt möte.

Regler för resebidrag:

  • SKA-rådet behandlar en ansökan per resa. Syftet med resan ska vara tydligt beskrivet i ansökan.
  • SKA-rådet ska ha ansökan senast en månad innan resan. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl för det, men SKA-rådet godkänner inte ansökningar som kommer in i efterhand.
  • SKA-rådets bidrag följer statens regler för hur resekostnader ska ersättas. SKA-rådet bidrar med högst 50 000 kronor per deltagare och år. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl för högre belopp.
  • Inläsningsbidraget på 5 000 kr vid deltagande i internationella möten fysiska eller digitala möten utbetalas till organisationen förutsatt att rekvisitionen för bidraget skickats till rådet. Deltagare har möjlighet att söka maximalt 5 inläsningsbidrag per år. Undantag kan göras för fler bidrag om särskilda skäl föreligger.
  • För att ersättning ska utbetalas måste deltagaren skicka en signerad reserapport till SKA-rådets kansli senast två månader efter att mötet genomförts. Rapporten ska visa vad som har gjorts för att uppfylla syftet med mötet.
  • För att reseersättning ska utbetalas måste deltagaren även skicka en signerad reseräkning med originalkvitton till SKA-rådets kansli senast två månader efter att resan genomförts.
  • SKA-rådet kan i vissa fall även ge bidrag till kostnader för resor till möten inom Sverige som inte kan genomföras med lokaltrafik.

Tillvägagångssätt

Deltagare som önskar att ansöka om resebidrag eller inläsningsbidrag måste skicka in sin ansökan senast en månad innan mötet äger rum. SKA-rådet tar emot ansökningar via e-post (papperspost accepteras också). På SKA-rådets hemsida finns information om att söka resebidrag. Där finns även formulär för ansökan och reserapport.

SKA-rådet skickar sitt beslut med e-post till den som ansökt om bidrag och en kopia till projektledaren eller annan ansvarig person hos standardiseringsorganet (ITS, SEK eller SIS) som driver projektet. Efter att SKA-rådet tagit emot reseräkningen och godkänt reserapporten betalar SKA-rådet ut ersättning.

Notera att inläsningsbidraget betalas ut till den organisation som deltagaren representerar. Rekvisitionen ska skrivas under av organisationens firmatecknare och sedan skickas tillbaka till SKA-rådet. Organisationen ersätter sedan i sin tur dig, enligt överenskommelse, och kan göra eventuella avdrag för exempelvis moms, sociala avgifter, skatt och administration.

SKA-rådets beslut kan inte överklagas.

Beslutsordning för resebidrag

SKA-rådets sekreterare bedömer ansökningar om resebidrag och tar beslut, så länge ansökningarna följer SKA-rådets riktlinjer. Om något i ansökan är oklart eller tveksamt ska beslutet tas i samråd med SKA-rådets ordförande. Om det finns särskilda skäl ska ansökan behandlas av SKA-rådet.

navigera upp