till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar


Standardiseringsarbetet bekostas huvudsakligen av dem som deltar. Deltagarna betalar ofta en deltagaravgift till standardiseringsorganet, som kan vara SIS, SEK eller ITS. Utöver avgiften ska deltagarna stå för sina egna kostnader i samband med till exempel internationella möten och konferenser.

Bidragen kan sökas av SKA-rådets målgrupper som är:
ideella organisationer såsom konsument-, arbetstagar-, miljöorganisationer samt andra ideella riksorganisationer som i sina stadgar utgår från ett tydligt användarperspektiv. Med "användare" avser rådet slutanvändare såsom konsumenter, arbetstagare, patienter, ”allmänheten”, privatpersoner etc. Med användare avses inte t.ex. företag, branschorganisationer, yrkesförbund eller yrkesföreningar, kommuner och landsting eller sammanslutningar därav.

1. Din ideella organisation kan få bidrag från SKA-rådet till
deltagaravgifter
resor till vissa internationella möten

2. Fackliga representanter kan få bidrag från SKA-rådet via LO, TCO och SACO till
deltagaravgifter (hanteras på särskilt vis, se nedan)


1a. Bidrag till deltagaravgifter

Ansökan om bidrag till deltagaravgift (pdf)

Senaste datum för ansökningar om bidrag till deltagaravgifter är den 15 januari. Finns det medel kvar efter detta datum kommer vi informera om det här och nya ansökningar kommer hanteras i den ordning som de kommer in.

Glöm inte att bifoga:
Din organisations stadgar och senaste bokslut.

När SKA-rådet beslutar om bidrag utgår rådet från definitionen av målgrupperna och regeringens riktlinjer som prioriterar arbete inom nya standardiseringsområden.


1b. Resebidrag

Information om att söka resebidrag (pdf)
Ansökan resebidrag (pdf)
Reserapport (pdf)

Ansökan ska vara inne senast en månad före aktuell resa.
OBS! Inga ansökningar godkänns efter att resan genomförts.


1c. Fyll i och skicka in

Fyll gärna i på skärmen och spara en kopia i din dator.
Skriv ut och underteckna.
Skicka ansökningarna och övriga dokument per e-post till:
info(at)skaradet.se

Resebidrag:
Reseräkning inklusive originalkvitton postas till:
SKA-rådet
Sveriges Standardiseringsförbund
c/o SIS
Box 45443
104 31 Stockholm

 

2. Bidrag till LO, TCO och SACO

Standarder, både produktstandarder och tjänstestandarder, får en allt större betydelse för en god arbetsmiljö och säkerhet i arbetslivet. Standarder kan också påverka förhållanden som i Sverige regleras i kollektivavtal. Det fackliga deltagandet inom standardiseringsarbetet motiveras av att det ur ett fackligt perspektiv är centralt att standarder inte negativt påverkar en god arbetsmiljö och säkerheten på arbetsplatserna och i arbetslivet. Det innebär att den som vill delta i standardiseringsarbetet som facklig representant måste kunna motivera sitt deltagande utifrån överväganden kring arbetsmiljö och säkerhet.

Den som önskar delta i standardiseringsarbeten som facklig representant vänder sig till sitt fackförbund för att bli nominerad till respektive centralorganisation LO, TCO eller SACO. LO, TCO eller SACO sammanställer därefter en ansökan till SKA-rådet efter att SIS eller SEK har kompletterat med aktuella projektavgifter. Ansökan lämnas in till SKA-rådet i början av kalenderåret, vilket innebär att förfrågan om deltagande som facklig representant bör inkomma till respektive centralorganisation senast 1 december året innan.

Har du frågor kontakta
LO-förbund: My Billstam, my.billstam(at)lo.se
TCO-förbund: Mikael Dubois, mikael.dubois(at)tco.se
SACO-förbund: Karin Fristedt, karin.fristedt(at)saco.se


Läs mer

SKA-rådets riktlinjer för bidrag till deltagaravgifter och resor

SKA-rådets riktlinjer för bidrag till deltagaravgifter och resor (pdf)


  Närmare 250 miljoner datoranvändare världen över arbetar framför en TCO-märkt bildskärm.

Läs mer >
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss