Sök bidrag

SKA-rådet delar ut bidrag så att fler användarrepresentanter kan delta i standardiseringsarbetet. Här kan du läsa om vem som kan söka och hur det går till.

Vem kan söka?

Bidragen kan sökas av SKA-rådets målgrupper som är ideella organisationer så som konsument-, arbetstagar-, miljöorganisationer samt andra ideella riksorganisationer som i sina stadgar utgår från ett tydligt användarperspektiv. Med ”användare” avser rådet slutanvändare såsom konsumenter, arbetstagare, patienter, ”allmänheten”, privatpersoner etc. Med användare avses inte till exempel företag, branschorganisationer, yrkesförbund eller yrkesföreningar, kommuner och landsting eller sammanslutningar därav.

Våra riktlinjer hittar du på sidan SKA-rådets riktlinjer för bidrag.

Vilka bidrag finns?

Standardiseringsarbetet bekostas huvudsakligen av de som deltar. Deltagarna betalar ofta en deltagaravgift till standardiseringsorganet, som i Sverige kan vara SIS, SEK eller ITS. SKA-rådet ger bidrag till deltagaravgifter och ibland även till resor och inläsning. Vilka bidrag som går att söka och hur ansökan går till skiljer sig åt beroende på vilken organisation du representerar.

Bidrag till ideella organisationer

  • deltagaravgifter
  • resor till vissa internationella möten
  • inläsningsbidrag

Din ideella organisation kan få bidrag direkt från SKA-rådet.

Bidrag till fackliga representanter

  • deltagaravgifter

Fackliga representanter kan få bidrag från SKA-rådet via LO, TCO och SACO till. Mer information på sidan Bidrag till LO, TCO och SACO.


Bidrag till deltagaravgifter

Senaste datum för ansökningar om bidrag till deltagaravgifter är den 15 januari. Finns det medel kvar efter detta datum kommer vi informera om det här och nya ansökningar hanteras i den ordning de kommer in. Det finns fortfarande medel kvar att söka för deltagaravgifter.

När SKA-rådet beslutar om bidrag utgår rådet från definitionen av målgrupperna och regeringens riktlinjer som prioriterar arbete inom nya standardiseringsområden.

Ladda ned och fyll i:

Ansökan bidrag deltagaravgift (pdf)

Glöm inte att bifoga:

Din organisations stadgar och senaste bokslut.


Rese- och inläsningsbidrag

Ansökan ska vara inne senast en månad före aktuell resa.
OBS! Inga ansökningar godkänns efter att resan eller mötet genomförts.

Efter resan fyller du i och skriver under blanketten Reseräkning.

Mer information om hur du gör för att ansöka om bidrag till resor och inläsning finns på sidan Om resebidrag och inläsningsbidrag.

Ladda ned PDF och fyll i:

Ansökan rese- och inläsningsbidrag (pdf)
Rese- och mötesrapport (pdf)
Reseräkning (pdf)


Fyll i och skicka in

Fyll i på skärmen och spara en kopia i din dator.

Du behöver inte skriva under ansökan om rese- och inläsningsbidrag.
Rese- och mötesrapporten samt reseräkningen ska du däremot skriva under innan du skickar in dem.

Skicka ansökningarna och övriga dokument med e-post till:

info@skaradet.se

Reseräkning och originalkvitton postas till:

SKA-rådet
c/o Svenska institutet för standarder, SIS
Box 45443
104 31 Stockholm

navigera upp